Oznámenie o ochrane súkromia


pre komunitu Názory zákazníkov

Posledná aktualizácia: 20. 6. 2018

1. Úvod

1.1 Spoločnosť dunnhumby rešpektuje vaše právo na súkromie. Toto oznámenie o ochrane súkromia objasňuje, kto sme, ako zhromažďujeme, zdieľame a používame informácie o vás (vrátane informácií o vás, na základe ktorých je vás možné priamo či nepriamo identifikovať, a to najmä za pomoci identifikátora) a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu súkromia týkajúce sa vášho pôsobenia v komunite Názory zákazníkov.

1.2 Toto oznámenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na informácie, ktoré zhromažďujeme z webových lokalít na adrese https://www.nazoryzakaznikov.sk, aplikácií súvisiacich s komunitou Názory zákazníkov (vrátane našej mobilnej aplikácie) a iných zdrojov, ako sú napríklad prieskumy a súťaže o ceny.

1.3 Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašich informácií, kontaktujte sa s nami pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane súkromia.

3. Čo spoločnosť dunnhumby robí? Nahoru

3.1 Spoločnosť dunnhumby sa zaoberá skúmaním spotrebiteľských údajov, pričom sídli v Spojenom kráľovstve a spoločnosti patriace do jej skupiny pôsobia po celom svete. Naše produkty a služby pomáhajú maloobchodným predajcom a značkám analyzovať údaje v záujme zlepšenia skúseností ich zákazníkov a budovania ich vernosti.

3.2 Ďalšie informácie o spoločnosti dunnhumby nájdete v časti About Us (Informácie o nás) na našej webovej lokalite na adrese https://www.dunnhumby.com/about-us.

4. Čo je to Názory zákazníkov? Nahoru

4.1 Názory zákazníkov je názov komunity, prostredníctvom ktorej sa môžu zákazníci podeliť o svoje skúsenosti a názory týkajúce sa nakupovania prostredníctvom našej webovej lokality, diskusného fóra, súťaží o ceny a prieskumov. Maloobchodným predajcom a značkám to pomáha ďalej rozvíjať svoje produkty a ponúknuť zákazníkom pri nákupe príjemnejšiu skúsenosť. Naši klienti nevidia jednotlivé odpovede, pokiaľ ste nám na to nedali súhlas. Ak váš súhlas nemáme, vidia iba súhrnné hlásenia o jednotlivých skupinách zákazníkov. Zákazníci na základe svojej účasti získavajú uplatniteľné body komunity Názory zákazníkov a iné výhody.

5. Aké informácie zhromažďujeme a prečo? Nahoru

5.1 Ak ste účastníkom komunity Názory zákazníkov, môžeme o vás zhromažďovať nasledujúce informácie:

Informácie, ktoré dobrovoľne poskytnete ako účastník komunity Názory zákazníkov

5.2 Sem môžu spadať nasledujúce typy informácií:

(a) Kontaktné údaje – meno, poštová adresa, PSČ, e-mailová adresa, používateľské meno, telefónne číslo domov, mobilné telefónne číslo
(b) Demografické údaje – vek, pohlavie, dátum narodenia, fotografia, región, príjem domácnosti, zloženie rodiny (t. j. počet a pohlavie detí, ak deti máte)
(c) Údaje z prieskumu – výsledky internetového prieskumu týkajúceho sa tém, ako je vaša osobnosť, hodnoty, postoje, záujmy, zdravie a životný štýl (napr. vaše stravovacie a pohybové preferencie)
(d) Psychologické údaje – výsledky vyplývajúce z otázok o tom, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s vyjadrením určitých hodnôt alebo správaním (napr. zdravé stravovanie je súčasťou môjho života)
(e) Číslo karty Tesco Clubcard a informácie o produktoch a službách, ktoré ste si zakúpili a súvisia s kontom ku karte Tesco Clubcard.

5.2.2 V niektorých prípadoch vám môžeme položiť otázky týkajúce sa vášho zdravia. V takomto prípade vás o tom pri získavaní týchto informácií budeme informovať, pričom vás požiadame o súhlas s ich spracovaním. Ak vás o takéto informácie nepožiadame, neposkytujte nám žiadne informácie o svojom zdraví.
5.2.3 V Malajzii vás požiadame aj o uvedenie vašej etnickej príslušnosti a jazyka, čo je však plne dobrovoľné. Tieto informácie nám neposkytujte, pokiaľ vás o ne nepožiadame.
Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

5.3 Keď používate našu webovú lokalitu, môžeme z vášho zariadenia automaticky zhromažďovať určité informácie. V niektorých krajinách vrátane krajín v Európskom hospodárskom priestore sa na tieto informácie môžu vzťahovať platné zákony na ochranu údajov a súkromia.

5.4 Medzi informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme, môžu patriť konkrétne IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ prehliadača, približná geografická poloha (napr. na úrovni krajiny alebo mesta), kategória a operačný systém zariadenia, ako aj ďalšie technické informácie. Zároveň zhromažďujeme informácie o interakcii vášho zariadenia s našim nástrojom, vrátane stránok, ktoré otvoríte a prepojenia, na ktoré kliknete, spoločne s informáciami o tom, ako ste na našu webovú lokalitu prišli.

5.5 Niektoré z týchto informácií sa môžu zhromažďovať za pomoci súborov cookie alebo iných technológií umožňujúcej ich sledovanie.

5.6 Ďalšie informácie o jednotlivých typoch súborov cookie, ktoré používame, prečo ich používame a ako môžete súbory cookie regulovať, nájdete v našom oznámení o používaní súborov cookie Oznámenie o používaní súborov cookie e

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom sociálnych sietí

5.7 Vzhľadom na to, že vám z komunity Názory zákazníkov môžeme ponúknuť priame prepojenie na siete Facebook, Instagram a Twitter (a ďalšie aplikácie sociálnych sietí, ktoré môžeme pridať), budeme zhromažďovať osobné informácie, keď sa z našich lokalít do týchto aplikácií sociálnych sietí pripojíte, a to na také účely a po taký čas, ako je vymedzené vyššie v časti s názvom Ako používame vaše informácie. Nezabúdajte, že to, ktoré informácie o vás získame, môže závisieť od nastavenia súkromia v aplikáciách sociálnych sietí. Ak vás aspoň trochu zaujíma ochrana vášho súkromia v kontexte aplikácií sociálnych sietí, venujte pozornosť zásadám ochrany súkromia, ktoré sa na tieto webové lokality vzťahujú, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcich adresách:
Zásady používania údajov siete Facebook: https://en-gb.facebook.com/policy.php
Zásady ochrany súkromia siete Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Zásady ochrany súkromia siete Instagram: http://instagram.com/legal/privacy/

5.8 Z aplikácií sociálnych sietí môžeme zhromažďovať nasledujúce druhy informácií: vaše meno, váš používateľský identifikátor, vaša e-mailová adresa, vaše pohlavie, váš dátum narodenia, vaše aktuálne mesto, váš profilový obrázok, vaša adresa URL, označenie toho, čo sa vám páči, a obsah, ktorý prostredníctvom danej aplikácie sociálnej siete zasielate.

Informácie, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán

5.9 Občas môžeme od zdrojov z tretích strán vrátane verejných databáz a zhromažďovateľov údajov o vás dostať osobné informácie. Pred získaním týchto informácií najprv skontrolujeme, či tieto tretie strany buď majú váš súhlas, alebo sú inak zákonne oprávnené na to, aby zverejňovali vaše osobné údaje. Medzi príklady druhov informácií, ktoré získavame od tretích strán, patria:
(a) Váš región a demografické informácie (vrátane, nie však výlučne, informácie o vašom regióne a spoločenskej triede určenej na základe analýzy kombinácie údajov týkajúcich sa príjmu vašej domácnosti, najvyššej úrovne dosiahnutého vzdelania a hlavnej zárobkovo činnej osoby v rámci domácnosti) z karty Tesco Clubcard.
(b) Zvyky pri nakupovaní, internetová činnosť používateľa, preferencie a informácie o vašom životnom štýle, ako sú vaše koníčky či záujmy a verejne dostupné informácie, ako je obsah vytvorený používateľom, blogy a príspevky. Tieto informácie získavame od našich klientov, v mene ktorých tento prieskum vykonávame (vrátane, nie však výlučne, spoločnosti Tesco, maloobchodných predajcov, mediálnych zákazníkov, zákazníkov rýchloobrátkového spotrebného tovaru).

6. Ako vaše informácie používame a právne východisko na ich spracovanie Nahoru

6.1 Informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytne, využívame na nasledujúce účely:

(a) vaša registrácia ako účastníka komunity Názory zákazníkov a oslovenie na prieskumy, ktoré by vám s najväčšou pravdepodobnosťou mohli vyhovovať,
(b) posielanie produktov alebo ich vzoriek v rámci prieskumu komunity Názory zákazníkov, prípadne pomoc našim klientom, aby to urobili oni,
(c) analýza účinnosti prieskumov komunity Názory zákazníkov,
(d) reagovanie na vaše otázky či komentáre,
(e) lepšie porozumenie tomu, ktoré produkty a služby by vás mohli zaujímať a
(f) prevádzkovanie súťaží o ceny alebo propagačných akcií.

Informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne, spracovávame na tieto účely, aby sme vám umožnili používanie nástroja Názory zákazníkov.

6.2 Automaticky o vás zhromažďujeme informácie, aby sme vám tento nástroj mohli technicky poskytovať, umožnili lepšie porozumieť tomu, ako ho používate, odkiaľ prichádzate a aký obsah nášho nástroja vás zaujíma. Tieto informácie využívame na naše vlastné interné analýzy a zlepšenie kvality nástroja aj jeho relevancie pre vás. Na rovnaký účel využívame sledovanie pomocou súborov cookie.

6.3 Informácie, ktoré získame zo sociálnych sietí, využívame na to, aby sme zákazníkov presvedčili zdieľať a propagovať komunitu Názory zákazníkov prostredníctvom sociálnych médií, ako sú siete Facebook a Twitter.

6.4 Informácie, ktoré získavame od týchto tretích strán, využívame na udržiavanie a zlepšovanie presnosti záznamov, ktorými o vás disponujeme, a zlepšenie vašej skúsenosti ako účastníka komunity Názory zákazníkov.

6.5 Ak máte akékoľvek otázky o právnom východisku, na základe ktorého zhromažďujeme a využívame informácie o vás, prípadne o ňom požadujete ďalšie informácie, kontaktujte sa s nami pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie pod nadpisom 13. Ako sa s nami kontaktovať.

7. Komu spoločnosť dunnhumby poskytuje moje informácie? Nahoru

7.1 Vaše informácie môžeme poskytnúť:

(a) spoločnostiam z našej skupiny. Máme napríklad jeden globálny systém na správu prístupu, ktorý sa prevádzkuje zo Spojeného kráľovstva. Taktiež využívame viacero tímov na globálnu správu prístupu a poskytovanie podpory.

(b) poskytovateľom služieb z tretích strán, ktorý nám pomáhajú s prevádzkovaním komunity Názory zákazníkov, napríklad jej hosťovaním, prevádzkovaním určitých jej prvkov či funkcií vrátane sledovania používateľov, prípadne tým, že nám poskytujú pomocné služby, ako je podpora a údržba, bezpečnostné technológie alebo linka podpory pre našich zamestnancov a klientov. Hlavnými poskytovateľmi služieb z tretích strán, ktorých uplatňujeme pre komunitu Názory zákazníkov, sú:
• Q – Q je softvérová platforma, prostredníctvom ktorej sa budú informácie uchovávať a analyzovať.
• Sawtooth – je nástroj slúžiaci na vykonávanie komplexných prieskumov vo viacerých platformách, ktoré slúžia na posúdenie toho, ako sa údaje zákazníka postupne menia.
• SPSS – je nástroj slúžiaci na vykonávanie analýz údajov.
• Tesco – sprostredkuje udelené odmeny pre zákazníkov v podobe bodov na karte Clubcard.
• Research Bods – dostane upozornenie, keď dosiahnete 1000 bodov a môžete si ich vybrať prostredníctvom internetového poukazu. Tieto údaje sú hosťované v priestore AWS v oblasti Londýna a v Írsku.
• InsightLab – spravuje nástroj v oblasti strednej Európy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko). Tieto údaje sú hosťované v Českej republike.
• Borderless Access – spravuje nástroj v Ázii (Thajsko a Malajzia). Tieto údaje sú hosťované v cloudových technológiách na serveroch v USA.

(c) akémukoľvek poverenému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému orgánu, vládnej agentúre, súdu alebo inej tretej strane, pokiaľ sa domnievame, že ich zverejnenie je nevyhnutné
(i) na základe platného zákona alebo nariadenia,
(ii) na uplatnenie, vymedzenie alebo obranu našich zákonných práv alebo (iii) na ochranu vašich podstatných záujmov alebo záujmov inej osoby,

(d) potenciálnemu kupcovi (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s navrhovaným zakúpením, zlúčením alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podniku, pod podmienkou, že kupca informujeme, že vaše údaje môže uplatniť iba na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane súkromia,

(e) akejkoľvek inej osobe s vaším súhlasom na ich odhalenie.

8. Ako spoločnosť dunnhumby chráni moje informácie? Nahoru

8.1 Využívame náležité technické a organizačné opatrenia na ochranu informácií, ktoré o vás zhromažďujeme a spracovávame. Zavedené opatrenia sú nastavené tak, aby zabezpečovali úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu riziku spracovania vašich informácií. Medzi konkrétne opatrenia patrí napríklad obmedzenie prístupu pracovníkov podľa zásady potrebných znalostí a zasielanie súhrnných údajov tretím stranám. Pri prevode zároveň šifrujeme vaše používateľské meno a e-mailovú adresu.

9. Medzinárodné prenosy údajov Nahoru

9.1 Naše servery sa nachádzajú v EÚ a USA, pričom však spoločnosti z našej skupiny aj poskytovatelia služieb a partneri z tretích strán pôsobia po celom svete.

9.2 V dôsledku toho sa vaše informácie môžu prenášať do iných krajín, než je krajina, ktorú obývate, a spracovávať v týchto krajinách. Tieto krajiny môžu uplatňovať iné zákony na ochranu údajov a súkromia, ako sú zákony vašej krajiny, a v niektorých prípadoch nemusia zaručovať rovnakú ochranu.

9.3 Prijali sme však náležité opatrenia na to, aby bolo povinné zaručiť ich ochranu v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia. Medzi ne platí zavedenie štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenos informácií medzi spoločnosťami v rámci skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky skupiny zo spoločnosti chránili všetky informácie z EHP, ktoré spracovávajú, v súlade so zákonmi Európskej únie o ochrane údajov a súkromia

9.4 Naše štandardné zmluvné doložky vám na vyžiadanie poskytneme. Podobné náležité bezpečnostné opatrenia sme zaviedli aj u svojich poskytovateľov služieb a partnerov z tretích strán, pričom podrobnejšie informácie môžeme poskytnúť na vyžiadanie.

10. Uchovávanie údajov Nahoru

10.1 Údaje z odpovedí v prieskumoch štandardne uchovávame po 10 rokov od ich získania na účely analýzy trhových trendov.

10.2 Všetky údaje z odpovedí v prieskumoch staršie ako 10 rokov budú odstránené.

10.3 Všetky osobné údaje členov komisie uchováme 12 mesiacov, pokiaľ nedostaneme žiadosť o ich odstránenie.

10.4 Všetky údaje z odpovedí členov komisie sa odstránia do 12 mesiacov od prijatia požiadavky na ich odstránenie.

10.5 Všetky osobné údaje členov komisie budú odstránené do 12 mesiacov odvtedy, čo opustia komisiu, ich údaje z odpovedí v prieskumoch sa uchovajú po 10 rokov a následne budú odstránené. Vaše informácie však môžeme uchovávať aj dlhšie, ak na to máme pretrvávajúce oprávnené dôvody (napr. v záujme splnenia náležitých daňových alebo účtovných požiadaviek, dodržania zmluvných podmienok alebo povinností od nášho klienta, správy náboru zákazníkov a správy zmluvných preferencií zákazníkov, ktorí už chcú ukončiť svoju účasť). Ak už nemáme žiadne pretrvávajúce oprávnené prevádzkové dôvody na spracovanie vašich informácií, buď ich odstránime alebo prevedieme do anonymnej podoby, pričom ak to nebude možné (napr. pretože sú tieto informácie uchované v záložných archívoch), vaše informácie bezpečne uchováme a zamedzíme ich ďalšiemu spracovaniu, kým ich nebude možné odstrániť.

11. Vaše práva na ochranu údajov a súkromie Nahoru

11.1 Máte nasledujúce práva:
(a) ak chcete k svojim informáciám získať prístup, opraviť ich, aktualizovať ich alebo požiadať o ich odstránenie, môžete nás o to požiadať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie pod nadpisom Ako sa s nami kontaktovať . Ak už z akéhokoľvek dôvodu nechcete byť účastníkom komunity Názory zákazníkov a chcete zatvoriť svoje konto u nás, oznámte nám to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie pod nadpisom Ako sa s nami kontaktovať , aby sme mohli odstrániť informácie vášho konta. Upozorňujeme, že súčasťou tohto kroku nie je odstránenie žiadnych osobných údajov, ktoré ste uviedli v odpovediach v prieskumoch.
(b) Taktiež môžete namietať voči spracovaniu vašich údajov, požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich údajov alebo požiadať o umožnenie prenosu vašich údajov. Tieto práva si opäť môžete uplatniť tak, že sa s nami kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie pod nadpisom Ako sa s nami kontaktovať .
(c) Máte právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas s prijímaním marketingových materiálov, ktoré vám zasielame. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na prepojenie Odhlásiť v marketingových e-mailoch, ktoré vám zasielame.
(d) Taktiež pokiaľ sme na základe vášho súhlasu získali a spracovali vaše údaje, kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu žiadnym spôsobom neovplyvní zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonali pred jeho odvolaním, ani neovplyvní spracovanie údajov prebiehajúce na základe iného zákonného oprávnenia na spracovanie, ako je súhlas.
(e) Máte právo sťažovať sa úradu na ochranu údajov na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov. Ďalšie informácie vám na vyžiadanie poskytne lokálny úrad. (Kontaktné informácie orgánov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a určitých mimoeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.)

11.2 Odpovedáme na všetky žiadosti, ktoré dostaneme od osôb, ktoré chcú uplatniť svoje práva v súlade s platnými zákonmi.

12. Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane súkromia Nahoru

12.1 Toto oznámenie o ochrane súkromia môžeme občas aktualizovať na základe zmien v právnej, technickej alebo obchodnej oblasti. Keď toto oznámenie o ochrane súkromia aktualizujeme, podnikneme náležité opatrenia na to, aby sme vás o tom informovali, a to podľa dôležitosti vykonaných zmien. V prípadoch, kedy to vyžadujú platné zákony na ochranu údajov a súkromia, si vyžiadame váš súhlas so všetkými zásadnými zmenami v oznámení o ochrane súkromia.

12.2 Informáciu o dátume, kedy bolo toto oznámenie o ochrane súkromia naposledy upravené, nájdete pri položke Posledná aktualizácia nad týmto oznámením o ochrane údajov.

13. Ako sa s nami kontaktovať Nahoru

13.1 V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa vašich údajov, sa obráťte na subjekt zodpovedný za ochranu údajov na nasledujúcej adrese: individualrights@dunnhumby.com. Subjektom zodpovedným za ochranu vašich údajov je spoločnosť dunnhumby Slovakia s.r.o.

13.2 Ak pochádzate z určitých regiónov Európy, máte právo prípadné sťažnosti a obavy predložiť lokálnemu úradu na ochranu osobných údajov. Zoznam európskych úradov na ochranu osobných údajov nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Oznámenie o používaní súborov cookie Nahoru

Posledná aktualizácia: 20. 6. 2018

Toto oznámenie o používaní súborov cookie vysvetľuje, ako spoločnosť dunnhumby využíva súbory cookie a podobné technológie na to, aby vás rozpoznala pri navštívení našej webovej lokality Názory zákazníkov. Objasňuje, čo tieto technológie sú a prečo ich používame, ako aj vaše práva na to, aby ste kontrolovali, ako ich používame.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú drobné dátové súbory, ktoré sa umiestnia do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webovú lokalitu. Vlastníci webových lokalít súbory cookie v rozsiahlej miere využívajú na to, aby ich webové lokality fungovali či fungovali efektívnejšie, prípadne aj na získavanie informácií o prevádzke. Súbory cookie, ktoré vytvára vlastník webovej lokality (v tomto prípade spoločnosť dunnhumby), sa označujú ako súbory cookie prvej strany. Súbory cookie, ktoré vytvárajú iné subjekty ako vlastník webovej lokality, sa označujú ako súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán umožňujú využitie prvkov a funkcií tretích strán na webových lokalitách alebo prostredníctvom nich (napr. reklama, interaktívny obsah a analýzy). Subjekty, ktoré vytvárajú súbory cookie tretích strán, dokážu rozpoznať váš počítač, keď navštívi príslušnú webovú lokalitu, ako aj keď navštívi určité webové lokality.

Prečo využívame súbory cookie?

Súbory cookie prvej strany a tretích strán využívame z niekoľkých dôvodov. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné z technických dôvodov na to, aby naša webová lokalita mohla fungovať, pričom tieto súbory cookie zvykneme označovať ako nevyhnutné alebo prísne nevyhnutné. Ďalšie súbory cookie nám taktiež umožňujú sledovať a zacieľovať záujmy našich používateľov tak, aby sme im mohli spríjemniť používanie našej webovej lokality. Tretie strany prostredníctvom našej webovej lokality využívajú súbory cookie na reklamu, analýzu či iné účely. Tieto postupy sú podrobnejšie popísané nižšie.

Konkrétne typy súborov cookie prvej strany a tretích strán, ktoré sa využívajú prostredníctvom našej webovej lokality, ako aj účely, na ktoré sa využívajú, sú popísané v tabuľke nižšie:

Typy súborov cookie Kto tieto súbory cookie využíva Ako ich odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie pre webovú lokalitu: Tieto súbory cookie sú striktne nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby ponúkané prostredníctvom našej webovej lokality, ako aj na používanie niektorých jej funkcií, ako je prístup k zabezpečeným oblastiam. dunnhumby Keďže tieto súbory cookie sú striktne nevyhnutné na to, aby sme vám webovú lokalitu mohli ponúknuť, nemôžete ich odmietnuť.
Nevyhnutné súbory cookie pre webovú lokalitu: Tieto súbory cookie využívajú zašifrované údaje, ktoré webová lokalita potrebuje na to, aby vás pri prihlásení na webovej lokalite spoznala. Umožňuje vám zostať na webovej lokalite trvalo prihlásení. Tento súbor cookie sa odstráni, keď sa odhlásite. user_credentials Keďže tieto súbory cookie sú striktne nevyhnutné na to, aby sme vám webovú lokalitu mohli ponúknuť, nemôžete ich odmietnuť.
Súbory cookie relácie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli prihlásiť na webovú lokalitu. Tento súbor cookie sa odstráni, keď sa odhlásite. (COMMUNITY)_session Keďže tieto súbory cookie sú striktne nevyhnutné na to, aby sme vám webovú lokalitu mohli ponúknuť, nemôžete ich odmietnuť.
Súbory cookie na zvýšenie výkonnosti a funkčnosti: Tieto súbory cookie slúžia na zvýšenie výkonnosti a funkčnosti našej webovej lokality, no nie sú nevyhnutné na jej používanie. Bez týchto súborov cookie však niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii. [Zadajte podrobnosti o prípadných ďalších súboroch, ktoré sa uplatňujú]. Ak chcete tieto súbory cookie odstrániť, postupujte podľa pokynov uvedených pod nadpisom Ako regulovať súbory cookie?
Súbory cookie na analýzu a prispôsobenie: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré sa uplatňujú buď v súhrnnej forme na to, aby nám pomohli porozumieť tomu, ako ľudia používajú našu webovú lokalitu, ako účinné sú naše marketingové kampane, alebo na to, aby nám pomohli prispôsobiť vám našu webovú lokalitu. _ga a _gat (Google Analytics) Ak chcete tieto súbory cookie odstrániť, postupujte podľa pokynov uvedených pod nadpisom Ako regulovať súbory cookie?


A čo iné technológie sledovania, ako sú webové majáky a pixelové značky?

Súbory cookie nie sú jediným prostriedkom umožňujúcim rozpoznať alebo sledovať návštevníkov na webovej lokalite. Môžeme občas použiť aj iné, podobné technológie, ako sú webové majáky (niekedy sa označujú ako pixelové značky, sledovacie pixely alebo prázdne súbory GIF). Sú to drobné grafické súbory, ktoré obsahujú jedinečný identifikátor, ktorý nám umožňuje zistiť, či niekto navštívil našu webovú lokalitu alebo otvoril e-mail, ktorý sme mu poslali. Vďaka tomu môžeme napríklad monitorovať často sa opakujúce prechody používateľov z jednej stránky našej webovej lokality na inú, vytvárať súbory cookie alebo s nimi komunikovať, zistiť, či ste na našu webovú lokalitu prišli prostredníctvom internetovej reklamy zobrazenej na webovej lokalite tretej strany, vylepšovať funkčnosť lokality a posudzovať úspešnosť e-mailových marketingových kampaní.

Tieto súbory v mnohých prípadoch potrebujú súbory cookie na to, aby správne fungovali, takže prípadne odmietnutie súborov cookie znemožní ich fungovanie.

Ako regulovať súbory cookie?

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete súbory cookie prijať alebo odmietnuť. Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie môžete zadať kliknutím na príslušné prepojenia slúžiace na vyjadrenie nesúhlasu s ich použitím, ktoré sú uvedené v tabuľke o súboroch cookie vyššie.

Ovládacie prvky webového prehliadača môžete nastaviť alebo upraviť tak, aby prijímali alebo odmietali súbory cookie. Ak sa rozhodnete súbory cookie odmietnuť, naďalej môžete používať našu webovú lokalitu, pričom však môže prísť k obmedzeniu prístupu k niektorým jej funkciám a oblastiam. Keďže prostriedky, pomocou ktorých môžete súbory cookie odmietnuť v rámci webového prehliadača, sa medzi jednotlivými prehliadačmi líšia, podrobnejšie informácie nájdete v ponuke pomocníka príslušného prehliadača.

Ak často budete aktualizovať toto oznámenie o používaní súborov cookie?

Toto oznámenie o používaní súborov cookie môžeme občas upraviť tak, aby zodpovedalo napríklad zmenám súborov cookie, ktoré používame, prípadne z iných prevádzkových, zákonných alebo regulačných dôvodov. Preto sa k tomuto oznámeniu o používaní súborov cookie pravidelne vracajte, aby ste mali vždy aktuálne informácie o tom, ako súbory cookie a s nimi súvisiace technológie používame.

Dátum uvedený nad týmto oznamom o používaní súborov cookie uvádza, kedy boli naposledy upravené.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nášho používania súborov cookie alebo iných technológii, nám pošlite e-mail na adresu individualrights@dunnhumby.com.