PODMIENKY POUŽITIA

Náležitosti a podmienky portálu názory zákazníkov - Kto sme a na koho sa tieto náležitosti a podmienky vzťahujú

Vitajte na portáli Názory zákazníkov!

Portál Názory zákazníkov prevádzkuje dunnhumby Slovakia s.r.o. (dunnhumby, my, nám/nás alebo náš/naše). dunnhumby je súčasťou väčšej skupiny spoločností, takže keď hovoríme "skupina", myslíme tým našu materskú spoločnosť dunnhumby Limited, jej dcérske spoločnosti a ich vlastné dcérske podniky, vrátane dunnhumby a našich spoločných podnikov (joint venture).

Týmito náležitosťami a podmienkami sa riadi náš vzťah s členmi projektu Názory zákazníkov a ďalšími používateľmi našich stránok. "Stránky" znamenajú webové stránky Názory zákazníkov a akékoľvek aplikácie projektu Názory zákazníkov. Prosíme, aby ste si tieto náležitosti a podmienky prečítali pozorne, pretože ďalším používaním našich stránok akceptujete tieto Náležitosti a podmienky, ktoré môžeme z času na čas upraviť

Mlčanlivosť

Osobné informácie (napr. vaše meno, adresa, e-mailová adresa), ktoré nám sprístupňujete v súlade s podmienkami projektu Názory zákazníkov, podliehajú našej Politike týkajúcej sa ochrany súkromia a cookies, jejíž podmínky tvoří součást těchto Náležitostí a podmínek. Prostudujte si prosím naši Politiku týkající se ochrany soukromí a cookies, abyste porozuměli našim praktikám, neboť dalším užíváním našich stránek tuto Politiku týkající se ochrany soukromí a cookies akceptujete, ať už jako návštěvník našich stránek, nebo jako člen portálu Názory zákazníků.

Upozorňujeme Vás, že akékoľvek osobné informácie zaslané ako príspevok do projektu Názory zákazníkov vo fóre, ktorý si prezreli aj ostatní sa môžu stať verejne dostupnými. Nie sme zodpovední za osobné informácie, ktoré sa rozhodnete začleniť do takto poskytnutého súhlasu.

Sprístupnenie vašich príspevkov a ďalšieho obsahu

Okrem osobných informácií môžete sprístupniť ďalšie informácie v súvislosti s portálom Názory zákazníkov. Ako člen projektu Názory zákazníkov môžete byť pozvaný zúčastniť sa dotazníkových akcií, telefonických pohovorov, prieskumov verejnej mienky v skupinovom rozhovore, P2P chatových komunitách a ďalších prieskumných činností (ďalej ako “prieskumy”).

Odoslaním odpovedí na prieskumy, iných myšlienok, návrhov alebo komentárov (ďalej ako "Príspevky") do projektu Názory zákazníkov prostredníctvom našich stránok alebo iných stránok, ktoré sa rozhodnete prepojiť s účtom portálu Názory zákazníkov, alebo ktoré si môže prezrieť verejnosť, beriete na vedomie a súhlasíte s nasledujúcim:

 • (a) vaše príspevky neobsahujú dôverné alebo vlastnícke informácie,
 • (b) nemáme akúkoľvek povinnosť uchovávať mlčanlivosť (výslovnú alebo implikovanú) s ohľadom na vaše príspevky,
 • (c) my a naši klienti môžu použiť alebo šíriť (alebo sa rozhodnúť nepoužiť či nešíriť) vaše príspevky na akékoľvek komerčné účely, a to akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu na celom svete,
 • (d) za žiadnych okolností nemáte nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo úhradu akéhokoľvek druhu od nás či ktoréhokoľvek nášho klienta.

Umiestnením príspevkov na našich stránkach alebo stránkach tretej strany, ktoré sa rozhodnete prepojiť s účtom portálu Názory zákazníkov, alebo ktoré si môže prezrieť verejnosť, vyhlasujete, že vlastníte alebo máte právo používať všetok obsah a informácie, ktoré umiestňujete. Hoci budete naďalej vlastniť svoje príspevky, pri publikovaní obsahu alebo informácií na stránkach nám i našim klientom umožňujete prístup k týmto informáciám a ich používanie. Na obsah, na ktorý sa vzťahujú práva na duševné vlastníctvo (ako fotografie a videá), nám udeľujete nevýlučnú, sublicencovateľnú, celosvetovú licenciu v režime royalty-free (bezplatnú) používať tento obsah v súvislosti s vlastnými marketingovými oznámeniami portálu Názory zákazníkov a našich klientov. Napríklad náš klient by mohol vytvoriť reklamu a použiť pritom obsah, ktorý ste na naše stránky umiestnili.

Vy, nie my, ste úplne zodpovední za všetky príspevky, ktoré nahráte, umiestnite, zašlete e-mailom, odošlete alebo inak sprístupníte prostredníctvom portálu Názory zákazníkov.

Nemáme žiadnu povinnosť revidovať príspevky umiestnené na našich stránkach, avšak beriete na vedomie, že môžeme odmietnuť umiestniť alebo odstrániť ktorýkoľvek z vašich príspevkov podľa nášho výhradného uváženia. Napríklad môžeme odmietnuť umiestniť alebo odstrániť ktorýkoľvek z vašich príspevkov v prípade, že tieto príspevky porušujú príslušné zákony, porušujú práva tretích strán, atd.

Webové stránky tretích strán

Naše stránky zahrňujú odkazy na ďalšie materiály alebo webové stránky, ktoré prevádzkujú tretie strany (napr. Facebook, Twitter alebo naši klienti) a ktoré nemáme pod kontrolou. Nie sme zodpovední za obsah na týchto stránkach, za materiály alebo akékoľvek straty alebo škody, ktoré ste utrpeli prístupom k nim. Odporúčame, aby ste sa zoznámili s náležitosťami a podmienkami a politikami webových stránok tretích strán, ku ktorým pristupujete z našich stránok.

Váš záväzok zasadzovať sa o práva ostatných ľudí
Rešpektujeme práva ostatných a očakávame to isté aj od vás. Potrebujeme, aby ste nám pomohli uchovať naše stránky bezpečné, čo zahrňuje nasledujúce záväzky z vašej strany:
 • (a) zámerne nebudete zasahovať do používania stránok kýmkoľvek iným alebo do ich osobného počítačového vybavenia.,
 • (b) nebudete umiestňovať obsah, ktorý má povahu falošnej správy, neprípustného správania, ktorý je urážlivý, neslušný, obscénny, ohováračský, výhražný, pohoršlivý alebo je inej nelegálnej povahy,
 • (c) nebudete umiestňovať obsah, ktorý narušuje alebo porušuje práva (napr. práva na duševné vlastníctvo) druhej osoby, alebo inak porušuje zákon,
 • (d) Nebudete na stránkach umiestňovať neautorizované obchodné oznámenia alebo používať (alebo licencovať ostatných, aby používali) akýkoľvek obsah umiestnený na stránkach (vrátane svojho vlastného) na akékoľvek obchodné účely.
Online bezpečnosť

Len čo sa stanete členom projektu Názory zákazníkov, budete mať účet a prihlasovacie meno. Ste zodpovední za uchovanie dôvernosti o informáciách k vášmu účtu a za zachovanie online bezpečnosti. Je teda vašou zodpovednosťou ubezpečiť sa, aby vaše heslá a čísla PIN boli uchovávané v tajnosti a prísnej dôvernosti. Nemôžeme byť zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré utrpíte v dôsledku toho, že k nim získa prístup niekto iný, pokiaľ neprijmeme správu, že táto činnosť je robená bez vášho súhlasu. Zaväzujete sa ihneď oznámiť (komu) dunnhumby akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo čísla PIN alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti, o ktorom sa dozviete. Ďalej ste zodpovední za všetky umiestnenia a všetky ďalšie činnosti robené pod vašim účtom.

Odporúčame, aby ste pri používaní našich stránok svoje zariadenie chránili. Robíme primerané opatrenia, aby sme svoje stránky uchovali bez vírusov a porúch, avšak nemôžeme zaručiť, že použitie nebude zapríčiňovať poškodenie vášho hardvéru, softvéru alebo akýchkoľvek dát, ktoré s nimi súvisia.

Duševné vlastníctvo

Skutočnosť, že používate naše stránky alebo že ste členom projektu Názory zákazníkov, Vás neoprávňuje pristupovať k akýmkoľvek informáciám alebo sťahovať akýchkoľvek informácie, ktoré na našich stránkach umiestňujeme a ktoré zostávajú našim duševným vlastníctvom alebo duševným vlastníctvom našich poskytovateľov licencie.

Ak uvádzame, že obsah je k dispozícii na stiahnutie, môžete si pre svoje vlastné osobné nekomerčné použitie stiahnuť jednu kópiu. To však za predpokladu, že neporušíte žiadne autorské (©) a vlastnícke práva, nebudete robiť žiadne zmeny v obsahu a nepoužijete obsah na to, aby ste boli s nami, našou skupinou alebo produktmi či značkami súvisiacimi s portálom Názory zákazníkov akokoľvek spojovaní.

Týmito Náležitosťami a podmienkami vám neudeľujeme licenciu používať duševný majetok (vrátane nášho mena alebo loga) spol. dunnhumby alebo našej skupiny.

Vzorky zadarmo
Z času na čas Vám môžeme poslať vzorku produktu zdarma, ktorá je určená na vyskúšanie pred účasťou na prieskume. Ak tak urobíme, vynasnažíme sa produkty zaslať efektívne a včas, avšak nemôžeme zaručiť stav (za)balenia produktov alebo určitý časový rámec z dôvodu povahy odvetvia týkajúceho sa zasielateľských a fulfillmentových služieb.
Produkty neurčené na ďalší predaj
Akýkoľvek produkt, služba, kupón alebo voucher nami alebo ktorýmkoľvek našim klientom ponúkaný nie je určený na ďalší predaj. Akékoľvek porušenie (o ktorom rozhodneme výhradne my) tohto ustanovenia členom môže viesť k vyradeniu z príslušného prieskumu alebo k ukončeniu vášho členstva.
Naša zodpovednosť

Prečítajte si tento oddiel pozorne, pretože obmedzuje zodpovednosť spol. dunnhumby, našej skupiny a našich afilácií, spriaznených spoločností, vedúcich pracovníkov, konateľov/riaditeľov, zamestnancov, agentov, zástupcov, partnerov/spoločníkov a poskytovateľov licencie (ďalej ako "subjekty portálu Názory zákazníkov"). Zákony niektorých krajín nepovoľujú niektoré alebo žiadne obmedzenia uvedené nižšie. Žiadne ustanovenie tohto oddielu nie je určené na obmedzenie práv, ktoré môžete mať a ktoré nesmú byť zo zákona obmedzené.

Nebudeme zodpovední voči vám za:

 • (a) akúkoľvek stratu príjmu, stratu v podnikaní alebo ušlý zisk, stratu goodwillu, zbavenia možnosti využitia či stratu alebo poškodenie dát, vrátane (okrem iného) škôd týkajúcich sa nezámerného zneužitia osobných informácií členov alebo používateľov z našej strany,
 • (b) akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá nebola spôsobená našim porušením týchto podmienok používania alebo porušením našej zákonnej povinnosti riadnej starostlivosti,
 • (c) akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá nebola primerane predvídateľným následkom buď nášho porušenia týchto náležitostí a podmienok, alebo porušenia našej zákonnej povinnosti riadnej starostlivosti. Strata alebo škoda je "primerane predvídateľná", ak pred vašim prístupom na tieto stránky bola táto škoda buď (i) vami alebo nami predpokladaná, alebo (ii) ste nám oznámili, že k strate môže dôjsť, pokiaľ by sme tieto podmienky používania alebo našu zákonnú povinnosť riadnej starostlivosti porušili,
 • (d) akákoľvek strata alebo škoda vami utrpená v dôsledku toho, že nepodniknete primerané opatrenia proti tejto strate alebo škode, napr. Prostredníctvom inštalácie antivírusového softvéru.

S ohľadom na členov a používateľov len v rámci EU sa žiadnym ustanovením týchto Podmienok používania nevylučuje, ani neobmedzuje naša zodpovednosť za podvod, smrť alebo osobnú újmu spôsobenou našou nedbalosťou, alebo akákoľvek zodpovednosť, ktorá nesmie byť podľa platného zákona vylúčená alebo obmedzená.

Ak požadujete viac informácií o svojich zákonných právach, kontaktujte, prosím, svoju miestnu organizáciu pre obchodné štandardy alebo ochranu spotrebiteľov.

Vaša zodpovednosť počas žaloby
Pri ochrane pred žalobou podanou proti nám treťou stranou, ktorá vyplýva z vášho porušenia týchto Náležitostí a podmienok, sa zaväzujete s nami spolupracovať a pomôcť nám, pričom nám umožníte túto žalobu riešiť.
Zmeny týchto náležitostí a podmienok
Občas budeme musieť tieto Náležitosti a podmienky zmeniť. Ak tak urobíme, dáme Vám to vedieť tým, že na našich stránkach umiestnime oznámenie a dáme vám príležitosť, aby ste svoj súhlas potvrdili. Ak so zmenami nebudete súhlasiť, potom, prosím, váš súhlas nepotvrdzujte a stránky znovu nenavštevujte ani nepoužívajte (viz "Ukončenie" čo sa týka toho, ako ukončiť svoju účasť ako člen). Ďalším používaním našich stránok - po uskutočnení zmien v politikách - dávate svoj súhlas s modifikovanými Podmienkami používania.
Zmeny portálu Názory zákazníkov
Príležitostne budeme musieť prieskumy portálu Názory zákazníkov, obsah na našich stránkach, alebo iné aspekty portálu Názory zákazníkov zmeniť, doplniť alebo stiahnuť. Vyhradzujeme si právo toto urobiť bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám.
Medzinárodné používanie

Snažíme sa vytvoriť globálný portál Názory zákazníkov podľa jednotných štandardov pre každého, avšak musíme taktiež dodržovať miestne zákony.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše osobné informácie môžu byť zaslané do miesta, ktoré nemusí poskytovať rovnakú právnu ochranu osobných informácií ako krajina, v ktorej žijete. Urobíme všetky nevyhnutné opatrenia na zaistenie toho, aby vaše osobné informácie mali vždy účinnú adekvátnu právnu ochranu. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, nebudeme žiadne z vašich osobných informácií zasielať mimo EHP.

Aby ste mohli byť účastníkom v projekte Názory zákazníkov musíte byť rezidentom na Slovensku. Nerobíme žiadne vyhlásenia v tom zmysle, že portál Názory zákazníkov, akékoľvek produkty alebo ďalšie materiály dostupné prostredníctvom našich stránok sú vhodné alebo dostupné použiť ich v iných krajinách. Ak sa rozhodnete vstúpiť na naše stránky z iných krajín, robíte tak zo svojej vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržanie miestnych zákonov.

Spôsobilosť

Musíte mať 18 rokov alebo byť starší, aby ste mohli byť členom projektu Názory zákazníkov na Slovensku.

Máme právo určiť, ktorí členovia sú spôsobilí na účasť v projekte Názory zákazníkov a v akomkoľvek inom nami ponúkanom prieskume. Taktiež môžeme člena zo projektu Názory zákazníkov alebo prieskumu kedykoľvek odvolať, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Na domácnosť je povolená len jedna registrácia, pokiaľ nie ste členmi iných vernostných programov súvisiacich s portálom Názory zákazníkov, v takomto prípade sa môže registrovať každá osoba, ktorá vlastní inú vernostnú kartu.

Ukončenie

Svoju účasť ako člena môžete kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, a to navštívením stránky "Nastavenie". Môžeme ukončiť vašu účasť ako člena kedykoľvek, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Nevhodné používanie portálu Názory zákazníkov z vašej strany.
 • Porušenie týchto Náležitostí a podmienok alebo Politiky týkajúcej sa ochrany súkromia a cookies z vašej strany, vrátane porušenia práv na duševné vlastníctvo.
 • Váš pracovný pomer u konkurencie spol. dunnhumby a/alebo našej skupiny.
 • Ak poskytujete dôverné informácie spol. dunnhumby tretej strane. Napríklad akékoľvek informácie o tom, ako portál Názory zákazníkov funguje.
 • Naše interné kritériá pre účastníkov obecne vo vzťahu k fungovaniu kampane alebo portálu Názory zákazníkov.

Naša dohoda s vami podľa týchto Náležitostí a podmienok je plne platná a účinná, keď tieto stránky navštívite, a/alebo keď ste členom projektu Názory zákazníkov a naďalej nim zostávate i potom, čo vaša účasť skončí alebo je ukončená.

Zvláštne ustanovenie o benefitoch podľa činností
dunnhumby určí, ktoré prípadné benefity je člen oprávnený získať, a to podľa svojho výhradného uváženia.

Členovia môžu za účasť v určitých aktivitách získať body Názory zákazníkov. Členom je možné ponúknuť voľný vstup do žrebovania za účasť v určitých aktivitách (viď "Zvláštne ustanovenie o žrebovaní"). Hneď ako nazbierate 1000 bodov Názory zákazníkov (alebo takú čiastku, ktorú určíme), môžete si tieto body zameniť za voucher do e-shopu MALL.SK.

Môžete sa taktiež rozhodnúť premeniť body Názory zákazníkov na hotovostný príspevok, ktorý prevedieme na charitu nášho výberu.

dunnhumby nezaručuje ani nevyhlasuje, že členovia získajú špecifický počet (bodov) Názory zákazníkov, dunnhumby si vyhradzuje právo kedykoľvek prestať ponúkať Názory zákazníkov alebo inak zmeniť podmienky, za ktorých sú Názory zákazníkov akumulované alebo body Názory zákazníkov menené, a to na základe oznámenia vám.

dunnhumby nerobí žiadne vyhlásenia alebo záruky, výslovné alebo implikované, čo sa týkajú:
 • tovaru alebo služieb získaných členmi prostredníctvom výmeny akýchkoľvek voucherov alebo bodov názory zákazníkov
 • akýchkoľvek špecifických produktov alebo služieb dostupných na výmenu; ani
 • podmienok, za ktorých sú body názory zákazníkov vymieňané.

Členovia sa môžu spoľahnúť iba na tie garancie, záruky a prípadné vyhlásenia, ktoré ponúkajú maloobchodní predajcovia, výrobcovia tovaru alebo dodávatelia služieb.

Rozhodné právo
Tieto Náležitosti a podmienky sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a akékoľvek spory rozhodnú iba slovenské súdy.
Otázky
Ak máte otázky, ktoré sa týkajú týchto Náležitostí a podmienok, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@nazoryzakaznikov.sk.