Dodatočné oznámenie o ochrane súkromia v súvislosti s chorobou COVID-19

Toto oznámenie o ochrane súkromia internetového portálu Názory zákazníkov poskytuje bližšie informácie o našej spoločnosti, jej činnosti, ako aj všeobecne o internetovom portáli Názory zákazníkov. Toto oznámenie tiež obsahuje opis spôsobu prenosu Vašich osobných údajov medzi jednotlivými krajinami, spôsobu ich ochrany, ako aj zoznam Vašich práv v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi. Toto Dodatočné oznámenie o ochrane súkromia opisuje tiež spôsob získavania, poskytovania a používania ďalších Vašich osobných údajov počas pandémie COVID-19 a okrem nášho všeobecného Oznámenia o ochrane súkromia internetového portálu Názory zákazníkov Vám poskytuje ďalšie informácie.

Aké ďalšie údaje budeme počas tohto obdobia požadovať?

Budeme od Vás požadovať (buď e-mailom a inými komunikačnými kanálmi), aby ste prostredníctvom prieskumov, rýchlych prieskumov, diskusných miestností, diskusných skupín online a iných aktivít prostredníctvom internetového portálu Názory zákazníkov poskytli osobné údaje týkajúce sa vplyvu pandémie COVID-19. Okrem informácií uvedených v našom všeobecnom Oznámení o ochrane súkromia internetového portálu Názory zákazníkov sa Vás budeme pýtať na Vaše postoje, názory a odpovede na pandémiu COVID-19 a vplyv, ktorý táto bezprecedentná udalosť mala na Vašu dôveru v hospodárstvo, maloobchodných predajcov a vládu a ako to zmenilo Vaše nákupné skúsenosti, nákupné správanie, prácu, osobné financie a životný štýl.

V rámci týchto prieskumov Vám môžeme položiť otázky týkajúce sa Vášho zdravia. Ak tak urobíme, budeme Vás informovať vtedy, keď tieto údaje získame, a požiadame Vás o súhlas s ich spracúvaním.

Ak Vás o údaje o Vašom zdraví nepožiadame, prosíme uistite sa, že ste ich neposkytli. Ak poskytnete údaje, ktoré sa týkajú Vášho zdravia, budeme Vaše dobrovoľné poskytnutie týchto údajov považovať za Váš súhlas s použitím týchto údajov na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane súkromia.

Ako používame tieto ďalšie údaje a naše právne základy

Ako je vysvetlené v našom všeobecnom Oznámení o ochrane súkromia internetového portálu Názory zákazníkov, údaje, ktoré poskytnete, ako aj ďalšie údaje, ktoré získame alebo obdržíme od tretích strán používame za účelom vytvorenia „štatistických údajov“ pre našich maloobchodných alebo značkových klientov, aby sme im tak pomohli zlepšiť zákaznícke skúsenosti a budovať lojalitu zo strany ich zákazníkov.

Konkrétne, ďalšie údaje, ktoré získame počas pandémie COVID-19, pomôžu maloobchodným predajcom lepšie porozumieť a vyhovieť potrebám ich zákazníkov. Naše spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné na to, aby sme sledovali náš oprávnený záujem na poskytovaní služieb v oblasti štatistických údajov našim klientom. Konkrétne, Vaše údaje z prieskumu súvisiaceho s pandémiou COVID-19 porovnáme s Vašimi nákupnými údajmi spojenými s Vašou vernostnou kartou (napríklad nákupné správanie v kamenných predajniach i internetových obchodoch našich klientov – maloobchodných predajcov), aby sme získali napríklad informácie o postojoch spotrebiteľov k pandémii COVID-19, o Vašich obavách a o tom, ako táto situácia zmenila Vaše nákupné správanie alebo mieru spokojnosti s kamennými predajňami i internetovými obchodmi s potravinami.

Tieto údaje použijeme na to, aby sme našim klientom pomohli predpovedať Vaše správanie, zvyklosti alebo preferencie (ako aj správanie, zvyklosti alebo preferencie iných zákazníkov) v priebehu pandémie. Na tento účel používame dátovú vedu, napríklad na predpovedanie zmien v nákupných zvyklostiach (napr. zvýšenie online nakupovania alebo nákupov trvanlivých potravín). Tieto informácie vždy nahlásime našim klientom súhrnne (t. j. spôsobom, ktorý Vás neidentifikuje). Tieto informácie následne pomôžu maloobchodným predajcom a ich dodávateľom prijímať dôležité rozhodnutia s cieľom zlepšenia služieb Vám zákazníkom, napríklad tým, že môžu presnejšie predpovedať dopyt po určitých výrobkoch a službách.

V prípade, že sa osobné údaje, ktoré získame, budú týkať pandémie COVID-19, tieto osobné údaje použijeme iba na účely opísané v tomto dodatočnom Oznámení o ochrane súkromia. V prípade, že budeme od Vás požadovať osobné údaje, ktoré s pandémiou COVID-19 nesúvisia, naše získavanie a použitie týchto údajov je uvedené v našom všeobecnom Oznámení o ochrane súkromia internetového portálu Ochrana osobních údajů.

Komu bude spoločnosť dunnhumby poskytovať tieto ďalšie údaje?

Vaše údaje môžeme sprístupniť príjemcom a vo formátoch uvedených v našom všeobecnom Oznámení o ochrane súkromia internetového portálu Názory zákazníkov v časti „Komu spoločnosť dunnhumby poskytuje moje informácie?“ a „Ako vaše informácie používame a právne východisko na ich spracovanie“.

UUchovávanie údajov

Získané údaje budeme uchovávať po dobu uvedenú v našom všeobecnom Oznámení o ochrane súkromia internetového portálu Názory zákazníkov pod položkou „Uchovávanie údajov“.

Aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane súkromia

Toto Dodatočné oznámenie o ochrane súkromia budeme aktualizovať v priebehu získavania a uchovávania vyššie uvedených údajov. Po každej aktualizácii tohto Dodatočného oznámenia o ochrane súkromia podnikneme príslušné opatrenia, aby sme Vás podľa potreby informovali o význame vykonaných zmien. Dátum poslednej aktualizácie tohto Dodatočného oznámenia o ochrane súkromia je uvedený v hornej časti tejto strany.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa nášho použitia Vašich údajov, kontaktujte našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: individualrights@dunnhumby.com.

SPrevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť dunnhumby Limited. Ak pochádzate z určitých krajín alebo regiónov, ako je napríklad Európa, máte tiež právo podať sťažnosť alebo podnet miestnemu orgánu na ochranu údajov. Zoznam európskych orgánov na ochranu údajov nájdete tu.